Privacybeleid  Massage Praktijk De Hoop

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-5-2018.

Ik ben me er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel als u onze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Massage Praktijk De Hoop – hierna MPDH genoemd. U dient zich ervan bewust te zijn dat MPDH niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MPDH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Mijn gebruik van verzamelde gegevens

 

1. Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy en KaVeHa administratieve dienstverlening.

 

2. Welke gegevens verwerkt MPDH en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) eventuele medische gegevens en verloop behandeling

e) eventuele bijzonderheden werk/sportactiviteiten

2.2 MPDH verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, producten en activiteiten van MPDH.

c) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het mogelijk maken van verzendingen.

d) je naam wordt gebruikt voor het boekhoudprogramma SnelStart t.b.v. KaVeHa administratieve dienstverlening. Bij facturen die opgemaakt en verzonden dienen te worden kan er nog aanvullend adres en/of e-mailadres gebruikt worden.

 

3. Cookies

Libersy verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik  mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij. Libersy gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

4. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

5. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van welke ik gebruik ten behoeve van mijn dienstverlening. Libersy, Snelstart en KaVeHa maken hier dus deel vanuit.  

 

6. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

7. Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 

8. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

 

9. Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

10.Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met me opnemen:

Massage Praktijk De Hoop

Randhoeve 221 unit 02.16

06-41511988

info@massagepraktijkdehoop.nl

 Algemene voorwaarden particulieren MPDH

 • De behandeling dient direct na afloop contant afgerekend te worden.
 • Massage Praktijk De Hoop – hierna MPDH genoemd – verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten en/of gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient cliënt met zijn/haar behandelend fysiotherapeut, arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, moet u dit beslist voorafgaand aan de behandeling melden.
 • Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan MPDH.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van MPDH en deze kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van MPDH voortvloeien.
 • Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • MPDH behoudt zich het recht om een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • MPDH geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
 • Tijdens een massage dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling volledig in rekening gebracht.
 • MPDH heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is MPDH gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Tussentijdse wijzigingen bij MPDH en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • MPDH stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het pand waar de consulten plaatsvinden.
 • MPDH verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • MPDH is WA verzekerd.
 • Bij inlevering van de cadeaubon/actiekaart vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen/rittenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via MPDH. Een andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd.
 • Cadeaubonnen en actiekaarten zijn alleen geldig indien deze zijn voorzien van geldige handtekening en bedrijfsstempel van MPDH.
 • Actiekaarten zijn persoonsgebonden mits in overleg anders overeen gekomen. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden.
 • Actiekaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/cadeaubonnen.

Algemene voorwaarden Bedrijfsmassage MPDH

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Per uur kunnen drie personen worden behandeld.
 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van de behandeling gebruik worden gemaakt van evaluatie formulieren die de masseur ter beschikking stelt.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

Facturering en betaling

 • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag incl. de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% BTW tarief.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. 

Opschortingrecht

 • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.